Kulturhus Gimles vedtægter

Vedtægter for Kulturforeningen Gimle

 • 1 Foreningens navn er “Kulturforeningen Gimle”.
 • 2 Foreningens hjemsted er Kalundborg kommune.
 • 3 Foreningens formål er at administrere ejendommen GI. Stationsvej 12 i Føllenslev som kulturhus, og igangsætte kulturaktiviteter der naturligt kan have sammenhæng med aktiviteter i huset.

I ejendommen skal der skabes rammer som tilgodeser lokale kulturelle interesser, såvel inden for de etablerede kunstarter, som det bredere kulturliv. Foreningen kan således igangsætte aktiviteter inden for musik, teater, billedkunst, medier, madkultur med mere, men kan også drive udlejningsvirksomhed som forsamlingshus. Foreningen kan udleje dele af kulturhuset til selvstændige kulturvirksomheder for længerevarende perioder.

 • 4 Som medlemmer af foreningen kan optages enhver der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskabet er personligt.

Medlemsskabet tegnes én gang og er tidsubegrænset. Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyret.

 • 5 Foreningen kan ansætte lønnet arbejdskraft samt indgå aftaler vedrørende leje, lån med videre.

Ansatte i Kulturforeningen Gimle kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 • 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts senest inden udgangen af april måned med følgende

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af regnskab.
 5. Godkendelse af regnskab.
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Planer og budget for det følgende års aktiviteter.
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Valg af 1 revisor.

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel med angivelse at dagsorden ved brev eller e-mail til alle foreningens medlemmer i henhold til medlemsfortegnelsen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 • 7 Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, træffes afgørelser på generalforsamlingen med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Deltagelse i og stemmeret på general forsamlingen kræver minimum 4 ugers forudgående medlemskab og fysisk tilstedeværelse.
 • 8 Ud over bestyrelsen kan 1/3 af foreningens medlemmer indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette skal ske med angivelse af dagsorden, og med 3 ugers skriftligt varsel. I tilfælde hvor der på generalforsamling ikke kan opnås beslutningsdygtigt flertal blandt de fremmødte (jf. § 13 og § 21), indkaldes der til ny, ekstraordinær generalforsamling, og der træffes beslutning på basis af almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.

Et forslag der er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

 • 9 Foreningens bestyrelse består af minimum 7 og maksimum 11 medlemmer, og 2- 6 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter vælges blandt foreningens medlemmer af generalforsamlingen. Generalforsamlingen afgør størrelse af ny bestyrelse, efter indstilling fra siddende bestyrelse.
 • 10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanterne har taleret på møderne og kan rejse punkter til dette møde.
 • 11 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, og afgår skiftevis.

Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genopstilles til valg til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen, og kan ligeledes genopstilles.

 • 12 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget på det første bestyrelsesmøde med en formand og en kasserer. Første bestyrelsesmøde efter valg af ny bestyrelse afholdes senest 1 måned efter generalforsamlingen.
 • 13 Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer ønsker dette, dog mindst én gang henholdsvis første og andet halvår.

Bestyrelsen holder normalt møde 1 gang pr. måned eller tiere hvis formanden eller 2 medlemmer ønsker dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen varetager den daglige administration af husets drift, og forestår planlægning af fremtidige aktiviteter, idet det tilstræbes, at arbejdet i videst muligt omfang uddelegeres til foreningens aktive medlemmer, og tager udgangspunkt i disses interesser.

Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen en plan for det kommende år, og en strategi for foreningens fremtid, og er forpligtet til at forsøge at realisere de initiativer der indgår i denne plan. Såfremt bestyrelsen vil foretage væsentlige driftsomlæggelser med væsentlige økonomiske konsekvenser, forelægges det på generalforsamlingen.

 • 13a Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt indgåelse og ophævelse af længerevarende lejekontrakter og andre væsentlige aftaler med langtrækkende virkning besluttes af general forsamlingen. Der kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, samt forudgående skriftligt varsel om punktets optagelse som beslutningspunkt på dagsordenen, if. § 6.
 • 14 Afgørelser i bestyrelsen træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • 15 Bestyrelsen fører referat over sine møder.
 • 16 Bestyrelsen overvåger, at foreningens drift er i overensstemmelse med formålet.

Ethvert overskud i forbindelse med driften af kulturforeningen skal bruges til at opholde foreningens formål, if. § 3.

 • 17 For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres, og indføres i foreningens protokol.
 • 18 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Konkrete udgifter, herunder kørselsudgifter, kan dog godtgøres. I situationer hvor lønnet arbejdskraft er påkrævet, men ikke kan skaffes, kan bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der påtage sig arbejde for foreningen ud over det normale bestyrelsesarbejde dog ydes økonomisk kompensation.
 • 19 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabet fremlægges til bestyrelsens godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde, og det fremlægges efterfølgende til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære general forsamling. Såfremt regnskabet ikke kan godkendes af enten bestyrelsen eller foreningens medlemmer foretages der fornyet, uvildig revision, samt indkaldes til detaljeret redegørelse på en ekstraordinær general forsamling.

 • 20 Bestyrelsen meddeler de nødvendige bank-, giro-, og postfuldmagter til de personer som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til. Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til dens egne medlemmer, samt eventuelle ansatte der indgår i den daglige foreningsdrift.
 • 21 Ændringer i nærværende vedtægter kræver forudgående skriftlig varsling som beslutningspunkt på generalforsamlingen, og kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.
 • 22 Opløses foreningen skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde en anden forening, fond eller selvejende institution hvis formål er i overensstemmelse med Kulturforeningen Gimles formål.
 • 24 Foreningens grundkapital udgør på oprettelsestidspunktet kr.: 425.000 (Ejendomsværdien).

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12/8 1990, med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2008, 23. marts 2010, 13.maj 2014, 9.december 2015 og senest ændret og vedtaget på generalforsamling 11.3.2016.